Pracovná zdravotná služba

Pracovná služba poskytuje komplex činností  zdravotného dohľadu pozostávajúceho z dohľadu nad pracovným prostredím, posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok a poradenstva s dôrazom na ochranu zdravia pri práci a prevenciu chorôb z povolania.

 V rámci dohľadu nad pracovným prostredím pracovná zdravotná služba zabezpečuje:

 • identifikovanie faktorov práce a pracovného prostredia,
 • posudzovanie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia,
 • vypracovávanie Posudkov o riziku a Písomných záznamov o posúdení zdravotných rizík spolu s kategorizáciou prác v legislatívne stanovených intervaloch,
 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia na účely ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • vypracovávanie Posudkov o riziku a Prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci,
 • vypracovávanie návrhov na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie,
 • vypracovávanie informácie o výsledkov posúdenia zdravotného rizika  a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie. 

V rámci posudzovania zdravotnej spôsobilosti pracovná zdravotná služba zabezpečuje výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov  ako aj u fyzických osôb - podnikateľov, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby:

 • ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej, druhej, tretej alebo štvrtej kategórie (pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, v súvislosti s výkonom práce, pred každou zmenou pracovného zaradenia, mimoriadne lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci,  pri skončení pracovnoprávneho vzťahu),
 • pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
 • ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonávali viac ako šesť mesiacov,
 • ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy sú realizované v plnom rozsahu  stanovenom Odborným usmernením MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Preventívne lekárske prehliadky sú realizované multidisciplinárnym tímom špecialistov v rôznych odvetviach medicíny. 

V rámci poradenstva pracovná zdravotná služba zabezpečuje:

 • organizovanie školení prvej pomoci priamo  na pracoviskách pozostávajúce zo školení a odborného výcviku,
 • vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti preventívnych opatrení na ochranu zdravia,
 •  oboznamovanie zamestnancov so schválenými prevádzkovými poriadkami pre prácu s expozíciou rôznym faktorom práce a pracovného prostredia.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 911 208 958 alebo emailom: pzs@nemocnicalevice.sk

Dotazník PZS na stiahnutie