O nás

Kvalita v nemocnici

V nemocnici prebiehajú v rámci zlepšenia kvality pravidelné audity zamerané predovšetkým na rizikové činnosti, ako je manipulácia s liečivými prípravkami, vedenie zdravotnej dokumentácie, dodržiavanie hygienických postupov z dôvodu prevencie prenosov nemocničných nákaz.

V nemocnici je zavedený účinný proces sledovania nežiaducich udalostí. Zamestnanci sú vedení k možnosti informovať pacientov o výskyte rizika, ktoré môže viesť k poškodeniu pacienta, alebo ohrozenia a sú motivovaní k ich preventívnym nahlasovaniam. Výskyt nežiaducich udalostí je pravidelne analyzovaný, sledujú sa dlhodobé trendy. Zvyšovanie bezpečia je dlhodobým cieľom a patrí medzi prioritnú činnosť managementu a vedúcich zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.

V Nemocnici AGEL Clinic s.r.o. sa dlhodobo venujeme sledovaniu rizikových oblastí. Jednou z nich sú pády pacientov a vznik dekubitov počas pobytu v nemocnici. So zistenými údajmi pracujeme tak, aby sme mohli zlepšovať starostlivosť o pacientov a zaistili pacientom bezpečnejšie prostredie. Pri zlepšovaní a zavedení zmien reagujeme na novinky z praxe založené na dôkazoch a nových trendoch v prevencii. Pri starostlivosti o pacienta je dôležitá tímová spolupráca (lekár, sestra, fyzioterapeut, nutriční terapeut a ďalší pracovníci) ale taktiež spolupráca s nezdravotníckymi profesiami. Identifiko- vateľným rizikám sa snažíme predchádzať pravidelným školením personálu. Všetci zamestnanci sú školení v deň nástupu do pracovného pomeru vždy o BOZP, správne postupy hygieny rúk a kvality. Tieto školenia absolvujú zamestnanci nemocnice taktiež periodicky.


Pád pacienta

V zdravotníckom zariadení je pád pacienta ovplyvnený mnohými faktormi – prostredím nemocnice napr.

  • bezpečným vytieraním podlahy - označením mokrej podlahy stojanom,
  • správnym používaním pomôcok – francúzske barle, chodítka, vozíky,
  • liekmi, ktoré pacient užíva (napr. lieky ku korekcii vysokého krvného tlaku, na podporu močení, lieky na ukľudnenie),
  • vekom a zmyslovým hendikepom, a tým do akej miery je pacient pohyblivý a sebestačný.

K posúdeniu rizika pádu pacienta ako preventívne opatrenie používame hodnotiacu škálu. Hodnotenie sa vykonáva vždy pri prijatí na hospitalizáciu a ďalej vždy pri zmene stavu pacienta. Podľa výsledkov sa vykonávajú preventívne opatrenia. Ak napriek preventívnym opatreniam dôjde k pádu, hlási sa ako nežiaduca udalosť, ktorú následne analyzujeme (príčiny vzniku) a vykonávame nápravné opatrenia. V zdravotníckom zariadení sa pravidelne uskutočňujú školenia zamerané na prevenciu pádov.


Prevencia prenosu nemocničných nákaz

Zdravotnícki zamestnanci sú pravidelne školení v postupoch vykonávania správnej hygieny rúk. Pacienti majú k dispozícii dezinfekčný prípravok k vykonaniu dezinfekcie rúk. V zdravotníckych zariadeniach pre- biehajú pravidelne hygienické audity. Podľa výsledkov auditov sú následne prijaté opatrenia zamerané na zníženie výskytu nemocničných nákaz. Súčasťou týchto opatrení je aj edukačná činnosť zameraná na zvýšenie informovanosti pacientov (napr. ktorí majú zavedený venózny katéter alebo ktorí sú infikovaní špecifickou baktériou, ...)