Centrum sociálno-zdravotných služieb AGEL Bratislava n.o.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Centra sociálno-zdravotných služieb AGEL Bratislava

Názov projektu: Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Centra sociálno-zdravotných služieb AGEL Bratislava
Názov komponentu: 13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti
Názov výzvy: „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti„
Kód výzvy: 13I02-21-V04
Kód projektu v ISPO : 13I02-21-V04-00016
Trvanie projektu: 10/2023 – 09/2024
Príspevok prostriedkov mechanizmu: 43 435,38 €
Celkové oprávnené výdavky: 43 435,38 €

Cieľom projektu je zriadením novej ADOS prispieť k rozšíreniu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Navýšenie počtu poskytovateľov siete je krokom k naplneniu optimálnej siete.

Projekt bude realizovaný na území Bratislavského samosprávneho kraja, na mieste realizácie projektu: Centrum sociálno-zdravotných služieb AGEL Bratislava, n.o., Jelačičova 18141/8B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov


Verejné obstarávanie: