O nás

Zásady spracúvania osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi

Vážení pacienti / klienti,

nižšie uvedené informácie Vám slúžia k zaisteniu úplnej a transparentnej informovanosti o spracúvaní Vašich osobných údajov, vrátane osobitných kategórií osobných údajov (najmä údajov o zdravotnom stave, genetických údajov), Prevádzkovateľom (ako je definované nižšie) týchto údajov, a to v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

AGEL Clinic s.r.o., IČO: 45725381, so sídlom Jelačičová 500/8, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 67582/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a výkonom práv podľa príslušných právnych predpisov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to prostredníctvom e-mailu: dpo@agel.sk alebo poštou na adrese: DPO, AGEL SSC a. s., Palisády 56, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

3. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ na ich spracúvanie

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

 1. na účel organizácie, realizácie odberu krvi alebo zložiek krvi (napr. plazmy) a prípadne prevádzkovania online objednávacieho rozhrania, v prípade ak sa rozhodnete registrovať v systéme na to určenom. Cieľom je príprava transfúznych liekov, pričom právnym základom spracúvania je predovšetkým zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (transplantačný zákon) a vyhláška Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov a s nimi súvisiace predpisy, poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné, lebo bez ich poskytnutia k darovaniu resp. odberu krvi alebo jej zložiek nemôže dôjsť
   
 2. na účel vedenia zdravotnej dokumentácie a plnenie ďalších povinností Prevádzkovateľa ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Spracúvanie osobných údajov pre tento účel je nevyhnutné pre plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, stanovených najmä:

 1. zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 3. zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4. zákonom č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 5. zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 6. zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 7. zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú:
 1. administratíva súvisiaca s darovaním a odbermi krvi alebo jej zložiek,
 2. ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
 3. ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
 4. vzdelávacia činnosť o darovaní krvi,
 5. riešenie právnych nárokov Prevádzkovateľa;
 1. na účely marketingu a propagácie spoločností patriacich do skupiny AGEL, konkrétne zasielanie propagačných materiálov ohľadom darovania krvi, pričom bol na daný účel udelený výslovný súhlas.

4. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany v prípade, že spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného Prevádzkovateľa alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné i pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, najmä v súvislosti s možnosťou uplatňovať svoje práva a nároky vyplývajúce z poskytnutej zdravotnej starostlivosti, prípadne i pre ochranu životne dôležitých záujmov pacienta / klienta alebo inej fyzickej osoby, najmä ak im hrozí ujma na zdraví alebo smrť.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť Poskytovateľom sprístupnené iným príjemcov, ktorí majú zákonné oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje ide napríklad o:

 1. zamestnancov Prevádzkovateľa (ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) so spôsobilosťou k výkonu zdravotníckeho povolania a iní odborní pracovníci v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 2. pacientov, zákonných zástupcov alebo opatrovníkov pacienta, osoby určené pacientom, zákonným zástupcom alebo opatrovníkom pacienta, pestún alebo iná starajúca sa osoba,
 3. iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľov sociálnych služieb k zaisteniu nadväzností ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb poskytovaných pacientovi,
 4. osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z.z., najmä revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, posudkový lekár, znalec, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie, odborný pracovník epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 5. štátne orgány (Policajný zbor Slovenskej republiky, prokuratúra, súdy) na základe iných právnych predpisov,
 6. subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi, a s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov
 7. iné spoločnosti patriace do skupiny AGEL.

6. Odovzdávanie osobných údajov do zahraničia

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

7. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne vykonávacími predpismi.

8. Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

Vaše práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov sú:

 • Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne u Prevádzkovateľa . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme, nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, okrem prípadov, keď výmazu bráni plnenie povinnosti ustanovenej alebo vyplývajúcej z osobitného predpisu.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - ako dotknutá osoba máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, k inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

9. Poučenie k Vašej povinnosti poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou a ako pacient/klient máte povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť, rovnako ako Prevádzkovateľ má právo ich od Vás vyžadovať. Neposkytnutie Vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu môže v krajnom prípade znamenať, že Prevádzkovateľ Vám nebude môcť poskytnúť zdravotnú starostlivosť v predpísanej kvalite, a tým môže dôjsť k poškodeniu Vášho zdravia či priamemu ohrozeniu Vášho života.