O nás

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov – cookies

Spoločnosť AGEL Clinic s.r.o., so Jelačičová 500/8, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 67582/B („prevádzkovateľ” alebo „AGEL“ alebo „my“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje („“ alebo „osobné údaje“) návštevníkov webových stránok („dotknutá osoba“ alebo „používateľ“ alebo „Vy“), ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“ alebo „Nariadenie“) ako aj s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o Vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. nová tretia strana, úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie Vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie Vašich preferencií.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme Vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s Vašimi preferenciami (tzv. nevyhnutné cookies).

V prípade iných ako nevyhnutných cookies budú Vaše cookies ukladané iba s Vaším súhlasom.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami našich webových stránok sa môžu po takomto zablokovaní cookies vyskytnúť problémy.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním niektorých typov cookies Vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty, ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke.

Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ v prvej vrstve vyjadrujete Váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane externých cookies (t. j. nielen cookies, ktoré sa spracúvajú na právnom základe zákon, ale aj cookies, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlas), ktoré na našej webovej stránke používame. Pri výbere tretích osôb – našich partnerov v analytickej oblasti – dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú úroveň ochrany OÚ v Európskej únii.

Kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť všetko“ v prvej vrstve odmietnete všetky voliteľné cookies tzn., že budeme o Vás spracúvať iba nevyhnutné cookies.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých, ale len niektorých voliteľných cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „Zobraziť a zmeniť predvoľby pre súbory cookies“, ktoré Vás presunie do druhej vrstvy našej cookie lišty.

V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť sa detailne so všetkými typmi cookies a s tretími stranami, s ktorými spolupracujeme (resp. aj s tretími stranami, s ktorými spolupracujú naši partneri) a následne:

 1. zvoliť si len určité voliteľné typy cookies, s ktorými súhlasíte, pričom Vašu voľba sa automaticky vykoná tým, že sa vyjadríte ku všetkým typom voliteľných cookies, či „Povoliť“ alebo „Odmietnuť“ a kliknete na tlačidlo „Zatvoriť v pravom hornom rohu cookie lišty; alebo
 2. jedným tlačidlom „Povoľte všetky súbory cookies“, ktorým povolíte všetky cookies; alebo
 3. jedným tlačidlom „Odmietnuť všetko“, ktorým odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných cookies.

Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Cookie lištu môžete zároveň kedykoľvek opätovne vyvolať kliknutím na ikonu , ktorá sa nachádza v pravom dolnom roku obrazovky.

Naša webová stránka používa nasledovné druhy cookies, ktoré sme zaradili do troch základných kategórii:

A. NEVYHNUTNE POTREBNÉ TECHNICKÉ SÚBORY COOKIES

Nevyhnutne potrebné technické súbory cookies („nevyhnutné cookies“) Vám umožňujú pohybovať sa na našej webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Do tejto kategórie zaraďujeme aj funkčné cookies, ktoré sa tvoria ako reakcia na úkony, ktoré ako používateľ aktívne urobíte na našej webovej stránke.

Nevyhnutné cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky. Ich hlavnou funkciou je napr. uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení, zaručenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb a iné.

Nevyhnutné cookies zabezpečujú správne fungovanie funkcionalít našej webovej stránky a umožňujú jej optimálne využívanie zo strany používateľa.

Používanie technických a funkčných cookies (tzv. nevyhnutné cookies) na našej webovej stránke je možné aj bez Vášho súhlasu. Z tohto dôvodu  nevyhnutné cookies spracúvame vždy  a v cookies lište, ktorá Vám umožňujete individuálne spravovať Vaše preferencie na našej webovej stránke upravujete iba tie cookies, ktoré sú voliteľné. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek, takýto úkon však môže znamenať problémy s funkčnosťou našej webovej stránky pri Vašom prehliadaní.

Účel spracovania OÚ: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, riadne využívanie webovej stránky.

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov účinný od 01.02.2022.

Používame napríklad nasledovné technické cookies na webových stránkach našich nemocníc:

NÁZOV SÚBORU COOKIES ÚČEL POUŽÍVANIA DOBA UCHOVÁVANIA SLUŽBA
JSESSIONID súbory cookie, ktoré využívajú internetové platformy, ktoré sa opierajú o Javu. Tento typ súboru cookie internetový server využíva na to, aby počas návštevy príslušnej internetovej stránky udržal anonymnú overenú reláciu aktívnu. Akonáhle používateľ zavrie prehliadač, je tento súbor cookie automaticky odstránený session timeout (nastavená doba nečinnosti), zatvorenie prehliadača
tarteaucitron Slúži na uchovanie informácie o udeľ súhlase. 365 dní Tarte au citron

*Zoznam technických a funkčných cookies na našej webovej stránke môže variovať v závislosti od zmien funkcionalít našej webovej stránky, jej zabezpečenia a iného nastavenia umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný zoznam technických a funkčných cookies.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť AGEL SSC a. s. zabezpečujúca administratívne, právne, IT a iné služby a jej subdodávatelia, napr. spoločnosť AGEL a.s., spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies.

B. ANALYTICKÉ COOKIES

Analytické cookies nám umožňujú, aby sme Vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku a umožnili Vám ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napr. zapamätanie si Vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie a nemôžu sledovať pohyby užívateľov na iných webových stránkach. Slúžia hlavne na analytické účely (napr. štatistiky v rámci Google Analytics), príp. na uľahčenie toku informácií z nášho webu smerom k používateľom (informácie o možných aplikáciách na stiahnutie a pod.).

V rámci našich analytických činností zaznamenávame najmä počet Vašich návštev našej webovej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok a hľadané výrazy, ktoré Vás k nám priviedli. Účelom našich analytických činností je snaha prispôsobiť sa potrebám našich používateľov a optimalizovať našu ponuku.

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Používame napríklad nasledovné analytické cookies na našich webových stránkach:

TYP NÁZOV SÚBORU COOKIES ÚČEL POUŽÍVANIA DOBA UCHOVÁVANIA SLUŽBA
prvá strana _gcl_au Slúžia na sledovanie toho, koľkokrát ľudia, ktorí kliknú na reklamy, vykonajú akciu na webe (napr. uskutočnia nákup), aby inzerentom Google umožnilo zistiť, že ste klikli na reklamu a neskôr navštívili web. Nepoužíva ho Google pre personalizované zacielenie reklám a pretrváva iba po obmedzenú dobu. perzistentné Google Analytics
prvá strana _gat_gtag_UA_ Súbor cookie, nastavený Google Analytics, obsahuje unikátnu identifikáciu účtu alebo stránky, na ktorú sa vzťahuje. 1 minúta Google Analytics
tretia strana __atuvc Cookie nastavená službou Addthis potrebná na to, aby užívateľ videl aktualizovaný počet zdieľania stránky. 365 dní AddThis
tretia strana __atuvs Cookie nastavená službou Addthis potrebná na to, aby užívateľ videl aktualizovaný počet zdieľania stránky. 30 minút AddThis
tretia strana _gid Cookie nastavená Google Analytics. Používa sa na uchovanie informácií o tom, ako návštevník web používa a následne na vytváranie analytických reportov. 1 deň Google Analytics
tretia strana _ga Cookie nastavená Google Analytics. Používa sa na analýzu návštevníkov a na analytické reporty. 13 mesiacov Google Analytics

*Rozšírený zoznam cookies tretích strán, ktoré sú umiestnené na našej webovej stránke a ktoré sa vytvárajú pre tretie strany – partnerov s Vaším súhlasom, je možné nájsť v druhej vrstve našej cookie lišty.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť AGEL SSC a. s. zabezpečujúca administratívne, právne, IT a iné služby a jej subdodávatelia, napr. spoločnosť AGEL a.s., spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík.

OSOBITNE K SLUŽBÁM TRETÍCH STRÁN, KTORÉ POUŽÍVAME NA ANALYTICKÉ A ÚČELY

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Naše webové stránky využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Odkazy na sociálne médiá

Naša webová stránka obsahuje odkazy na sociálne siete, aby Vám v prípade záujmu umožnila jednoduché spojenie s Vašim používateľským kontom alebo Vami zvolenou sociálnou sieťou.

V záujme ochrany Vašich OÚ pri navštevovaní našich webových stránok nepoužívame pluginy sociálnych médií. Namiesto toho sú do našich webových stránok zakomponované odkazy HTML, umožňujúce jednoduché zdieľanie na rôznych platformách sociálnych médií. Zakomponovanie odkazu bráni vytváraniu priamych prepojení s rôznymi sieťovými servermi sociálnych médií pri otváraní stránok na našej webovej lokalite. Po kliknutí na niektoré z tlačidiel sa otvorí okno prehliadača, ktoré používateľa presmeruje na webovú lokalitu poskytovateľa príslušnej služby, kde môže používateľ (po prihlásení sa) použiť napríklad tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“.

Ak ste súčasne s tým, ako sledujete obsah našej webovej stránky, prihlásený do svojho používateľského konta v rámci určitej sociálnej siete a vykonáte určitý úkon na našej webovej stránke (napr. kliknete na tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“ alebo kliknete na piktogram určitej sociálnej siete) bude možné okamžité priradenie návštevy našej webovej stránky do Vášho profilu na danej sociálnej sieti. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam budú v rámci vášho profilu. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do vášho profilu, musíte sa odhlásiť z vášho účtu príslušného poskytovateľa, pred tým, ako urobíte úkon, ktorým aktivujete zber cookies tretej strany – daného prevádzkovateľa sociálnej siete.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu spracúvania údajov, o ďalšom využití Vašich OÚ poskytovateľom služby a jeho webovými stránkami, ako aj o Vašich právach a možných nastaveniach na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov zverejnenom poskytovateľom príslušnej služby.

Všeobecne k spracovávaniu OÚ – COOKIES

Vezmite prosím na vedomie, že AGEL využíva služby tretích strán, aby sa dozvedela o používaní jej webových stránok s cieľom optimalizovať Vaše používateľské skúsenosti. Tieto tretie strany (vrátane napr. reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby analýzy webovej prevádzky a i.) môžu tiež používať súbory cookies, v rámci vlastných pravidiel spracúvania OÚ.

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia. Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo Vašich zariadeniach a nakonfigurovať Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb Vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete tiež kedykoľvek odvolať aj prostredníctvom našej cookie lišty, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne vyvolať kliknutím na ikonu , ktorá sa nachádza v pravom dolnom roku obrazovky.

AGEL nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania OÚ. AGEL neuskutočňuje priamo prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), tento prenos však môže byť vykonávaný našimi partnermi. AGEL nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania OÚ právnym základom zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností AGEL, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti AGEL potvrdenie (prístup), či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti AGEL opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti AGEL vymazanie/likvidáciu OÚ ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. v prípadoch, keď boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 4. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti AGEL obmedzenie spracúvania OÚ ak:GEL obmedzenie spracúvania OÚ ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti AGEL overiť správnosť OÚ;
  2. spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. spoločnosť AGEL už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5.  z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď:
  1. z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo
  2. na základe oprávneného záujmu AGEL ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by spoločnosť AGEL vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu OÚ SR.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať aj prostredníctvom našej cookie lišty, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne vyvolať kliknutím na ikonu , ktorá sa nachádza v pravom dolnom roku obrazovky.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami ako aj v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby pre ochranu OÚ na adrese dpo@agel.sk,  AGEL SSC a. s., Palisády 56, 811 06 Bratislava a/alebo osobne alebo poštou na adrese prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu odporúčame uviesť “Osobné údaje – COOKIES“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), AGEL má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj u zodpovednej osoby AGEL a na webovej stránke AGEL v časti “GDPR“.

Aktualizované dňa 01.02.2022.